Եթե ֆունկցիան տրվում է f(x)=xx1xx2...xxn բանաձևով, որտեղ x-ը փոփոխականն է, իսկ  x1,x2,...,xn իրարից տարբեր թվեր են (ֆունկցիայի զրոներն են), ապա միջակայքերից յուրաքանչյուրում, որոնք առաջանում են այդ թվերով, ֆունկցիայի նշանը պահպանվում է, ընդ որում հարևան միջակայքերում ֆունկցիայի նշանները իրարից տարբեր են:  
Այս հատկությունը օգտագործվում է անհավասարումների լուծման ժամանակ:
Օրինակ
Լուծենք x7x+4<0 անհավասարումը:
 
Գտնենք ֆունկցիայի զրոները:
 
Ձախ մասը հավասարեցնենք զրոյի և հիշենք, որ արտադրյալը հավասար է զրոյի եթե զրոյի է հավասար արտադրիչներից գոնե մեկը:
 
x7x+4=0x7=0x+4=0x1=7x2=4
 
Կոորդինատային ուղղի վրա նշենք գտած թվերը և պարզենք ֆունկցիայի նշանները առաջացած միջակայքերից յուրաքանչյուրում:
 
Բավական է պարզել ֆունկցիայի նշանը միջակայքերից որևէ մեկում՝ նշանները մյուսներում, ըստ բերված հատկության, կարելի է պարզել՝ հերթով փոխելով նշանները:
 
46_t02.png
                                     \(-\)4                                                  7                                  \(x\)
 
4;7 միջակայքից ընտրենք \(x=0\) կետը, ապա (07) ·(0+4)=-28\(<0\)
Մյուս երկու միջակայքերում ֆունկցիան կլինի դրական:
 
Մեզ պետք են x-ի այն արժեքները, որոնցում ֆունկցիան բացասական է: Հետևաբար, անհավասարման լուծումների բազմությունը 4;7 միջակայքն է:
 
Պատասխան՝ x4;7
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շևկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: