Ֆունկցիայի մեծագույն և փոքրագույն արժեքները
Ասում են, որ \(y=f(x)\) ֆունկցիան XD(f) բազմության վրա ընդունում է փոքրագույն արժեքը x0X կետում, եթե ցանկացած xX արգումենտի համար տեղի ունի f(x)fx0 անհավասարությունը:
 
Ասում են, որ \(y=f(x)\) ֆունկցիան XD(f) բազմության վրա ընդունում է մեծագույն արժեքը x0X կետում, եթե ցանկացած xX արգումենտի համար տեղի ունի f(x)fx0 անհավասարությունը:
Նշանակումներ՝
 
ymin-ով ընդունված է նշանակել ֆունկցիայի փոքրագույն արժեքը:
 
ymax-ով  ընդունված է նշանակել ֆունկցիայի մեծագույն արժեքը:
Օրինակ
ա) y=x2 ֆունկցիան [1;1] հատվածում ընդունում է իր ymax=1 մեծագույն արժեքը x=1 և x=1 կետերում, իսկ ymin=0 փոքրագույն արժեքը՝ x=0 կետում:
բ) Նույն y=x2 ֆունկցիան ;+ թվային առանցքի վրա իր ymin=0 փոքրագույն արժեքը ընդունում է x=0 կետում, իսկ մեծագույն արժեք այն չունի, քանի որ սահմանափակ չէ վերևից:
1) Եթե ֆունկցիան ունի փոքրագույն արժեք, ապա այն սահմանափակ է ներքևից:
 
2) Եթե ֆունկցիան ունի մեծագույն արժեք, ապա այն սահմանափակ է վերևից:
 
3) Եթե ֆունկցիան սահմանափակ չէ ներքևից, ապա այն չունի փոքրագույն արժեք:
 
4) Եթե ֆունկցիան սահմանափակ չէ վերևից, ապա այն չունի մեծագույն արժեք:
Աղբյուրները
Ս. Մ. Նիկոլսկի, Մ.Կ. Պոտապով, Ն.Ն. Րեշետնիկով, Ա.Վ. Շեվկին, Հանրահաշիվ, 9-րդ դասարան, Անտարես, 2013: