Արդյո՞ք  \(a=\)4  և  \(b=\)2  թվազույգը հանդիսանում է  a2+b2=204a+b=16 համակարգի լուծում:
 
Պատասխան՝