Հետևյալ նախադասություններից որո՞ւմ է անորոշ դերբայը ստորոգյալի մաս: Դո՛ւրս գրիր այդ անորոշ դերբայը: Գրի՛ր այն տեսքով, ինչպես գործածված է նախադասության մեջ: