Տրված ձևաբանական հատկանիշներից ո՞րը չի կարող ունենալ հարակատար դերբայը: