Բերված կենդանի օրգանիզմին համարժեք ընտրի՛ր նրա կարգաբանական պատկանելիությունը/պատկանելիությունները (անհրաժեշտության դեպքում գրիր տառերը առանց բացատների՝ սկսելով բարձր տաքսոնից):
  
Կարգաբանական միավորներ
 
Ա - Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն
Բ - Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն
Գ - Խեցգետնակերպեր
Դ - Սարդակերպեր
 
Կապույտ օմարը պատկանում է  տառերի ներքո նշված կարգաբանական միավորներին:
 
Fungi_Diversity.jpg
Աղբյուրները
https://elenabgaryan.files.wordpress.com/2016/09/413px-fungi_diversity1.jpg?w=820