7-րդ դասարան

 1. Կենսաբանությունը որպես գիտություն

  1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը

 2. Կոտորակվողների թագավորություն

  1. Բակտերիաների և կապտականաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություններ

 3. Սնկերի թագավորություն

  1. Ստորակարգ և բարձրակարգ սնկերի ենթաթագավորություններ

 4. Բույսերի թագավորություն

  1. Բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 5. Ստորակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ

 6. Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Սպորավոր բույսեր

  2. Սերմնավոր բույսեր

 7. Բույսերի տարածվածությունը և պահպանությունը

  1. Բույսերի բազմազանությունը, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում

 8. Կենդանիների թագավորություն

  1. Կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 9. Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը

 10. Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Բազմաբջիջ կենդանիների էական առանձնահատկությունները

  2. Աղեխորշավորների տիպ

  3. Տափակ որդերի տիպ

  4. Օղակավոր որդերի տիպ

  5. Փափկամարմինների տիպ

 11. Հոդվածոտանիների տիպ

  1. Հոդվածոտանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

  2. Միջատների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  3. Միջատների զարգացումը և բազմազանությունը

  4. Տնտեսական միջատները և Հայաստանը

 12. Քորդավորների տիպ

  1. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 13. Ձկների վերնադաս

  1. Ձկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Ձկների բազմացումը և բազմազանությունը

 14. Երկկենցաղների դաս

  1. Երկկենցաղների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Երկկենցաղների բազմացումը և բազմազանությունը

 15. Սողունների դաս

  1. Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Սողունների բազմացումը և բազմազանությունը

 16. Թռչունների դաս

  1. Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

  2. Թռչունների բազմացումը և էկոլոգիական խմբերը

 17. Կաթնասունների դաս

  1. Կաթնասունների ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

  2. Կաթնասունների բազմացումը և էկոլոգիական խմբերը

8-րդ դասարան

 1. Ակնարկ մարդու օրգանիզմի մասին: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորում: Զգայարաններ

  1. Մարդու օրգանները: Օրգանների համակարգերը: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորումը

  2. Գեղձեր

 2. Նյարդային համակարգի նշանակությունը: Կառուցվածքը` կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգ

  1. Մարդու նյարդային համակարգ

  2. Վերլուծիչներ

 3. Հենաշարժիչ համակարգ

  1. Մարդու կմախք։ Մարդու մկաններ

 4. Օրգանիզմի ներքին միջավայրը: Սիրտ-անոթային համակարգ

  1. Արյան շրջանառություն։ Սիրտ

  2. Արյան և ավշաշրջանառության համակարգ: Նրա դերը օրգանիզմում

 5. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

  1. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

 6. Մարսողություն: Վիտամիններ

  1. Մարսողության համակարգի օրգաններ և ուղիներ

  2. Վիտամիններ

 7. Արտազատություն

  1. Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և նրանց աշխատանքը

 8. Ծածկույթային օրգաններ: Ջերմակարգավորում

  1. Մաշկի նշանակությունը: Մաշկի կառուցվածքը և գործառույթները

 9. Վերարտադրողական համակարգ

  1. Վերարտադրողական համակարգ և բարձրագույն նյարդային գործունեություն