7-րդ դասարան

 1. Կենսաբանությունը որպես գիտություն

  1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը

 2. Կոտորակվողների թագավորություն

  1. Բակտերիաների և կապտականաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություններ

 3. Սնկերի թագավորություն

  1. Ստորակարգ և բարձրակարգ սնկերի ենթաթագավորություններ

 4. Բույսերի թագավորություն

  1. Բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 5. Ստորակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ

 6. Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Սպորավոր բույսեր

  2. Սերմնավոր բույսեր

 7. Բույսերի տարածվածությունը և պահպանությունը

  1. Բույսերի բազմազանությունը, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում

 8. Կենդանիների թագավորություն

  1. Կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 9. Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը

8-րդ դասարան

 1. Ակնարկ մարդու օրգանիզմի մասին: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորում: Զգայարաններ

  1. Մարդու օրգանները: Օրգանների համակարգերը: Կենսագործունեության գործընթացների կարգավորումը

  2. Գեղձեր

 2. Նյարդային համակարգի նշանակությունը: Կառուցվածքը` կենտրոնական և ծայրամասային նյարդային համակարգ

  1. Մարդու նյարդային համակարգ

  2. Վերլուծիչներ

 3. Հենաշարժիչ համակարգ

  1. Մարդու կմախք։ Մարդու մկաններ

 4. Օրգանիզմի ներքին միջավայրը: Սիրտ-անոթային համակարգ

  1. Արյան շրջանառություն։ Սիրտ

  2. Արյան և ավշաշրջանառության համակարգ: Նրա դերը օրգանիզմում

 5. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

  1. Շնչառության նշանակությունը: Շնչառական օրգանների կառուցվածքը և գործառույթները

 6. Մարսողություն: Վիտամիններ

  1. Մարսողության համակարգի օրգաններ և ուղիներ

  2. Վիտամիններ

 7. Արտազատություն

  1. Արտազատության նշանակությունը: Արտազատության օրգաններ և նրանց աշխատանքը

 8. Ծածկույթային օրգաններ: Ջերմակարգավորում

  1. Մաշկի նշանակությունը: Մաշկի կառուցվածքը և գործառույթները

 9. Վերարտադրողական համակարգ

  1. Վերարտադրողական համակարգ և բարձրագույն նյարդային գործունեություն