Տեսություն

Առաջադրանքներ

Թեստեր

1. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը

Բարդություն միջին

6

Ուսումնական ձեռնարկներ