1. Կենսաբանությունը որպես գիտություն

  1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը

 2. Կոտորակվողների թագավորություն

  1. Բակտերիաների և կապտականաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություններ

 3. Սնկերի թագավորություն

  1. Ստորակարգ և բարձրակարգ սնկերի ենթաթագավորություններ

 4. Բույսերի թագավորություն

  1. Բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 5. Ստորակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ

 6. Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Սպորավոր բույսեր

  2. Սերմնավոր բույսեր

 7. Բույսերի տարածվածությունը և պահպանությունը

  1. Բույսերի բազմազանությունը, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում

 8. Կենդանիների թագավորություն

  1. Կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 9. Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը

 10. Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Բազմաբջիջ կենդանիների էական առանձնահատկությունները

  2. Աղեխորշավորների տիպ

  3. Տափակ որդերի տիպ

  4. Օղակավոր որդերի տիպ

  5. Փափկամարմինների տիպ

 11. Հոդվածոտանիների տիպ

  1. Հոդվածոտանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

  2. Միջատների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  3. Միջատների զարգացումը և բազմազանությունը

  4. Տնտեսական միջատները և Հայաստանը

 12. Քորդավորների տիպ

  1. Քորդավորների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 13. Ձկների վերնադաս

  1. Ձկների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Ձկների բազմացումը և բազմազանությունը

 14. Երկկենցաղների դաս

  1. Երկկենցաղների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Երկկենցաղների բազմացումը և բազմազանությունը

 15. Սողունների դաս

  1. Սողունների կառուցվածքային առանձնահատկությունները

  2. Սողունների բազմացումը և բազմազանությունը

 16. Թռչունների դաս

  1. Թռչունների ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

  2. Թռչունների բազմացումը և էկոլոգիական խմբերը

 17. Կաթնասունների դաս

  1. Կաթնասունների ընդհանուր բնութագիրը և կառուցվածքը

  2. Կաթնասունների բազմացումը և էկոլոգիական խմբերը