1. Կենսաբանությունը որպես գիտություն

  1. Կենդանի օրգանիզմների դասակարգումը

 2. Կոտորակվողների թագավորություն

  1. Բակտերիաների և կապտականաչ ջրիմուռների ենթաթագավորություններ

 3. Սնկերի թագավորություն

  1. Ստորակարգ և բարձրակարգ սնկերի ենթաթագավորություններ

 4. Բույսերի թագավորություն

  1. Բույսերի ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 5. Ստորակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Միաբջիջ և բազմաբջիջ ջրիմուռներ

 6. Բարձրակարգ բույսերի ենթաթագավորություն

  1. Սպորավոր բույսեր

  2. Սերմնավոր բույսեր

 7. Բույսերի տարածվածությունը և պահպանությունը

  1. Բույսերի բազմազանությունը, դերը բնության մեջ և մարդու կյանքում

 8. Կենդանիների թագավորություն

  1. Կենդանիների ընդհանուր բնութագիրը և դասակարգումը

 9. Միաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Նախակենդանիների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Նախակենդանիների հիմնական տիպերը

 10. Բազմաբջիջ կենդանիների ենթաթագավորություն

  1. Բազմաբջիջ կենդանիների էական առանձնահատկությունները

  2. Աղեխորշավորների տիպ

  3. Տափակ որդերի տիպ