Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Մաշկի նշանակությունը

Բարդություն հեշտ

1
2. Մաշկի կառուցվածքը

Բարդություն հեշտ

2
3. Մաշկի հավելյալ բաղադրիչները

Բարդություն հեշտ

2
4. Վերնամաշկ, բուն մաշկ և ենթամաշկային բջջանք

Բարդություն միջին

3
5. Մաշկի ջերմակարգավորում

Բարդություն միջին

4
6. Կոփում

Բարդություն միջին

4
7. Մաշկի լայնական կտրվածք

Բարդություն բարդ

5
8. Գտեք ճիշտ կամ սխալ պնդումները

Բարդություն բարդ

6
9. Անվանե՛ք մաշկային բաղադրիչները

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար