Բարդության աստիճանը
00:06:00
1. Բակտերիաների ընդհանուր նկարագիրը 1Մ.
2. Բակտերիալ բջջի կառուցվածքը և նշանակությունը 5Մ.
3. Բակտերիաների նշանակությունը մարդու կյանքում 3Մ.