малина.bmp
 
\(3 · 2 = 6\)      և     \(2 · 3 = 6  \)        
 
\( 3 · 2  =  2 · 3\)
Արտադրիչների տեղափոխությունից արտադրյալը չի փոխվում:
Այս օրենքը կոչվում է բազմապատկման տեղափոխական օրենք:
Օրինակ
Քանի՞ դասասեղան կա նկարում:
класс.jpg
 
\(2 · 7 = 7 · 2 = 14\)