Գումարում կարգային միավորի փոխանցմամբ
Կատարենք \(86347 + 2936\) գումարումը:
 
+86347293689283
 
\(86347\) և \(2936\) թվերը գումարենք սյունակով: Թվերը գրենք իրար տակ այնպես, որ միավորները լինեն իրար տակ:
 
Ա. Գումարենք թվերի միավորները՝ \(7\) \(+\) \(6\) \(=\) \(13\) \(=\) \(1\) տասնյակ \(+\) \(3\) միավոր:
 
\(3\)-ը գրում ենք գումարի միավորների կարգում, իսկ \(1\)-ը՝ պահում մտքում:
 
Բ. Գումարենք թվերի տասնավորները՝ \(4\) \(+\) \(3\) \(=\) \(7\) և ավելացնենք նախորդ քայլից մտքում պահած \(1\)-ը՝ \(7\) \(+\) \(1\) \(=\) \(8\):
 
\(8\)-ը գրում ենք գումարի տասնավորների կարգում:
 
Գ. Գումարենք թվերի հարյուրավորները՝ \(3\) \(+\) \(9\) \(=\) \(12\) \(=\) \(1\) տասնյակ \(+\) \(2\) միավոր:
 
\(2\)-ը գրում ենք գումարի հարյուրավորների կարգում, իսկ \(1\)-ը՝ պահում մտքում:
 
Դ. Գումարենք թվերի հազարավորները՝ \(6\) \(+\) \(2\) \(=\) \(8\) և ավելացնենք նախորդ քայլից մտքում պահած \(1\)-ը՝ \(8\) \(+\) \(1\) \(=\) \(9\):
 
\(9\)-ը գրում ենք գումարի հազարավորների կարգում:
 
Ե. Երկրորդ գումարելին տասհազարավոր չունի: Հետևաբար, առաջին գումարելու տասհազարավորը՝ \(8\)-ը գրում ենք գումարի տասհազարավորների կարգում:
  
Պատասխան՝ \(86347 + 2936\) \(=\) \(89283\)
Աղբյուրները
Ս. Մկրտչյան, Ս. Իսկանդարյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 3-րդ դասարան, Զանգակ, 2014: