Խնդիրների լուծում համեմատությունների միջոցով
Լուծենք հետևյալ երկու խնդիրները:
 
Խնդիր 1. Ապրանքի \(5\) կգ -ի համար վճարեցին \(325\) դրամ: Հաշվենք այդ ապրանքի \(11\) կգ -ի արժեքը:
 
1) Ապրանքի զանգվածն ու նրա արժեքն ուղիղ համեմատական մեծություններ են, քանի որ ապրանքի զանգվածն ավելացնելով՝ նրա արժեքն ավելանում է նույնքան անգամ:
 
2) Ապրանքի \(11\) կգ -ի արժեքը նշանակենք \(x\) տառով: Կազմենք համեմատություն:
 
3) Կիրառենք համեմատությունների հիմնական հատկությունը: Գտնենք \(x\)-ը:
 
4) Գրենք խնդրի պատասխանը:
 
Խնդրի կարճ գրառումը:
 
   \(5\) կգ     —   \(325\) դրամ 
        \(11\) կգ     —      \(x \) դրամ
 
Կազմենք համեմատությունը՝
 
511=325x
 
Կիրառենք համեմատությունների հիմնական հատկությունը: Գտնենք \(x\ \)-ը:
 
5x=11325x=113256551
 
 \(x = 715\ \)(դրամ)
 
Պատասխան՝ ապրանքի \(11\) կգ -ն արժե \(715\) դրամ:
 
Խնդիր 2. \(16\) բանվոր կարող են փոսը փորել \(21\) ժամում: Քանի՞ բանվոր է պետք, որ այդ աշխատանքը կատարվի \(12\) ժամում:
 
1) Նույն արտադրողականությամբ աշխատող բանվորների թիվը և աշխատանքի տևողությունը հակադարձ համեմատական մեծություններ են:
 
2) \(12\) ժամում աշխատանքը կատարող բանվորների անհրաժեշտ թիվը նշանակենք \(y\ \)-ով: Կազմենք համեմատություն:
 
3) Կիրառենք համեմատությունների հիմնական հատկությունը: Գտնենք \(y\ \)-ը:
 
4) Գրենք խնդրի պատասխանը:
 
Խնդրի կարճ գրառումը:
 
    \(16\) բանվոր    —   \(21\) ժամ    
            \(y \) բանվոր    —   \(12\) ժամ   
 
Կազմենք համեմատությունը՝
 
16y=1221
 
Կիրառենք համեմատությունների հիմնական հատկությունը: Գտնենք \(y\ \)-ը:
 
1621=y12y=16421123=421731y=47
 
\(y = 28 \) բանվոր
 
Պատասխան՝ \(12\) ժամում աշխատանքը կատարելու համար պետք է \(28 \) բանվոր: 
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012