Որոշիր, թե արդյոք տրված ասույթը ճշմարիտ է՞, թե կեղծ:
 
\(a\) և \(d\) կողմերով ուղղանկյան պարագիծը հավասար է՝  2a+d