Մեկ անհայտով անհավասարումներ
Դիտարկենք հետևյալ խնդիրը՝ ո՞ր ամբողջ թիվը պետք է գրել \(x\) տառի փոխարեն 0<x<4 անհավասարության մեջ, որպեսզի ստացվի ճիշտ անհավասարություն:
Այն անհավասարությունը, որի գրառման մեջ օգտագործվում է մեկ տառ, կոչվում է մեկ փոփոխականով անհավասարում:
Լուծել տրված անհավասարումը՝ նշանակում է գտնել այն բոլոր ամբողջ թվերը, որոնք տառի փոխարեն տեղադրելու դեպքում ստացվում է ճիշտ անհավասարություն:
 
\(x\)-ի փոխարեն տեղադրելով տարբեր ամբողջ թվեր՝ ստանում ենք անհավասարման լուծումը՝ 1,2,3
 
Ասում են նաև, որ այս թվերը բավարարում են տրված անհավասարմանը:
 
Պարզ է, որ 0<1<4, 0<2<4, 0<3<4 անհավասարությունները ճիշտ են:
 
Մյուս կողմից, 0<0<4 և 0<4<4 անհավասարությունները սխալ են, հետևաբար՝ ուրիշ ամբողջ լուծումներ չկան:
Օրինակ
Գտնենք 2<1<3 անհավասարման լուծումը:
 
2<2<3ձախ մասը սխալ է2<1<3ճիշտ է2<0<3 ճիշտ է2<1<3 ճիշտ է2<2<3 ճիշտ է2<3<3 աջ մասը սխալ է
 
Հետևաբար, անհավասարման լուծումները 1,0,1,2 թվերն են:
Աղբյուրները
Բ. Նահապետյան, Ա. Աբրահամյան, Մաթեմատիկա 6-րդ դասարան, ՄԱՆՄԱՐ, 2012: