Դիցուք b=5116 և y=b
 
y և b թվերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումներն են ճիշտ: