Նարեկին հանձնարարվել էր գրել միավանկ բառ: Որոշի՛ր՝  ճի՞շտ է գրել նա:
 
բահ  -