1-ին դասարան

 1. Նախաայբբենական փուլ

  1. Ուշադրության կենտրոնացմանը միտված վարժություններ

  2. Պատմություն: Նախադասություն

  3. Բառ

  4. Վանկ

  5. Հնչյուն

  6. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

 2. Այբբենական փուլ

  1. Տառուսուցում

  2. Բառերի կազմում և ընթերցում

  3. Բառակապակցություններ, նախադասություններ, տեքստեր ընթերցելու և գրելու ուսուցում

 3. Հետայբբենական փուլ

  1. Կարդալու և գրելու կարողությունների ամրակայում

 4. Ընթերցանության շրջան

  1. Կարդացածի ընկալում, աշխատանք տեքստի շուրջ

 5. Լեզվական տարրական գիտելիքներ

  1. Հայերենի հնչյունները. ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

  2. Վանկ. միավանկ և բազմավանկ բառեր

  3. Բառախմբեր. ընդհանուր և մասնավոր անվանումներ

  4. Բառախմբեր. մոտ և հակառակ իմաստներ ունեցող բառեր

  5. Նախադասություն

  6. Մեծատառի գործածությունը հատուկ անուններում

2-րդ դասարան

 1. Այբուբեն: Հնչյուն և տառ

  1. Այբուբեն: Տառանուններ

  2. Հնչյուն և տառ

  3. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

  4. Բաղաձայնների ուղղագրությունը

  5. Ձայնավորների ուղղագրությունը

 2. Վանկ

  1. Վանկ

  2. Միավանկ և բազմավանկ բառեր

  3. Տողադարձ

 3. Առարկա, գործողություն, հատկանիշ

  1. Առարկա, գործողություն, հատկանիշ

  2. Անձ, իր

  3. Մեծատառի գործածությունը

 4. Բառ, հոմանիշ և հականիշ բառեր

  1. Բառ

  2. Հոմանիշ բառեր

  3. Հականիշ բառեր

 5. Բառերի տեսակներն ըստ կազմության

  1. Արմատ, ածանց

  2. Բարդ բառեր

  3. Պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր

 6. Բառակապակցություն, նախադասություն, առած-ասացվածք, հանելուկ

  1. Բառակապակցություն

  2. Նախադասություն

  3. Ժողովրդական բանահյուսության նմուշներ

4-րդ դասարան

 1. Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն

  1. Ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների ուղղագրությունը

 2. Բառ և բառակապակցություն

  1. Բազմիմաստ բառեր. բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստ

  2. Հոմանիշներ և հականիշներ

  3. Բառակապակցություն և դարձվածք

 3. Բառակազմություն

  1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց

  2. Բարդ և ածանցավոր բառեր

5-րդ դասարան

 1. Հնչյունաբանություն

  1. Հայերենի հնչյունները և նրանց դասակարգումը

  2. Հայերենի ձայնավոր հնչյունները

  3. Հայերենի բաղաձայն հնչյունները

  4. Հայերենի երկհնչյունները

 2. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն

  1. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն: Է-ե ձայնավորների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  2. Օ-ո ձայնավորների արտասանությունը և գրությունը

  3. Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  4. Յ ձայնակապի արտասանությունը և գրությունը

  5. Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  6. Բ-Պ-Փ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը: Բ-Պ-Փ

  7. Գ-Կ-Ք բաղաձայն հնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  8. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  9. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  10. Ջ-ճ-չ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  11. Ղ-Խ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  12. Մ-Ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  13. Վ-Ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  14. Ռ-ր բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  15. Զ-ս բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  16. Ժ-շ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  17. Հ-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  18. Եվ /և/-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  19. Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 3. Վանկ և շեշտ

  1. Վանկ