1-ին դասարան

 1. Նախաայբբենական փուլ

  1. Ուշադրության կենտրոնացմանը միտված վարժություններ

  2. Պատմություն: Նախադասություն

  3. Բառ

  4. Վանկ

  5. Հնչյուն

  6. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

 2. Այբբենական փուլ

  1. Տառուսուցում

  2. Բառերի կազմում և ընթերցում

  3. Բառակապակցություններ, նախադասություններ, տեքստեր ընթերցելու և գրելու ուսուցում

 3. Հետայբբենական փուլ

  1. Կարդալու և գրելու կարողությունների ամրակայում

 4. Ընթերցանության շրջան

  1. Կարդացածի ընկալում, աշխատանք տեքստի շուրջ

 5. Լեզվական տարրական գիտելիքներ

  1. Հայերենի հնչյունները. ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

  2. Վանկ. միավանկ և բազմավանկ բառեր

  3. Բառախմբեր. ընդհանուր և մասնավոր անվանումներ

  4. Բառախմբեր. մոտ և հակառակ իմաստներ ունեցող բառեր

  5. Նախադասություն

  6. Մեծատառի գործածությունը հատուկ անուններում

2-րդ դասարան

 1. Այբուբեն: Հնչյուն և տառ

  1. Այբուբեն: Տառանուններ

  2. Հնչյուն և տառ

  3. Ձայնավոր և բաղաձայն հնչյուններ

  4. Բաղաձայնների ուղղագրությունը

  5. Ձայնավորների ուղղագրությունը

 2. Վանկ

  1. Վանկ

  2. Միավանկ և բազմավանկ բառեր

  3. Տողադարձ

 3. Առարկա, գործողություն, հատկանիշ

  1. Առարկա, գործողություն, հատկանիշ

  2. Անձ, իր

  3. Մեծատառի գործածությունը

 4. Բառ, հոմանիշ և հականիշ բառեր

  1. Բառ

  2. Հոմանիշ բառեր

  3. Հականիշ բառեր

 5. Բառերի տեսակներն ըստ կազմության

  1. Արմատ, ածանց

  2. Բարդ բառեր

  3. Պարզ, բարդ և ածանցավոր բառեր

 6. Բառակապակցություն, նախադասություն, առած-ասացվածք, հանելուկ

  1. Բառակապակցություն

  2. Նախադասություն

  3. Ժողովրդական բանահյուսության նմուշներ

3-րդ դասարան

 1. Բառ և բառակապակցություն

  1. Բառի իմաստ

  2. Հոմանիշներ և հականիշներ

  3. Բառակապակցություն և դարձվածք

 2. Բառակազմություն

  1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց

  2. Պարզ, բարդ, ածանցավոր բառեր

 3. Առարկա, հատկանիշ և գործողություն ցույց տվող բառեր

  1. Առարկա, հատկանիշ և գործողություն ցույց տվող բառեր

4-րդ դասարան

 1. Հնչյուն, տառ, ուղղագրություն

  1. Ձայնավորների, բաղաձայնների, երկհնչյունների ուղղագրությունը

 2. Բառ և բառակապակցություն

  1. Բազմիմաստ բառեր. բառի ուղիղ և փոխաբերական իմաստ

  2. Հոմանիշներ և հականիշներ

  3. Բառակապակցություն և դարձվածք

 3. Բառակազմություն

  1. Բառի բաղադրիչները. արմատ և ածանց

  2. Բարդ և ածանցավոր բառեր

 4. Առարկա, հատկանիշ, գործողություն ցույց տվող բառեր

  1. Առարկա, հատկանիշ, գործողություն ցույց տվող բառեր

 5. Առարկայի թիվ կամ թվային կարգ ցույց տվող բառեր

  1. Թվական

 6. Նախադասություն

  1. Նախադասության տեսակները: Կոչական

 7. Խոսք

  1. Ընթերցանություն, գրավոր խոսք, ունկնդրում

5-րդ դասարան

 1. Հնչյունաբանություն

  1. Հայերենի հնչյունները և նրանց դասակարգումը

  2. Հայերենի ձայնավոր հնչյունները

  3. Հայերենի բաղաձայն հնչյունները

  4. Հայերենի երկհնչյունները

 2. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն

  1. Ուղղախոսություն և ուղղագրություն: Է-ե ձայնավորների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  2. Օ-ո ձայնավորների արտասանությունը և գրությունը

  3. Ը-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  4. Յ ձայնակապի արտասանությունը և գրությունը

  5. Երկհնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  6. Բ-Պ-Փ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը: Բ-Պ-Փ

  7. Գ-Կ-Ք բաղաձայն հնչյունների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  8. Դ-տ-թ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  9. Ձ-ծ-ց բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  10. Ջ-ճ-չ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  11. Ղ-Խ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  12. Մ-Ն բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  13. Վ-Ֆ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  14. Ռ-ր բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  15. Զ-ս բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  16. Ժ-շ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

  17. Հ-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  18. Եվ /և/-ի արտասանությունը և ուղղագրությունը

  19. Կրկնակ բաղաձայնների արտասանությունը և ուղղագրությունը

 3. Վանկ և շեշտ

  1. Վանկ