Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Գտի՛ր ձայնավորով ու բաղաձայնով սկսվող և վերջացող բառերը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ո՞րն է «ավելորդը»

Բարդություն հեշտ

2
3. Ի՞նչ կա

Բարդություն հեշտ

3
4. Հաշվի՛ր բառերի քանակը

Բարդություն միջին

4
5. Նույն ձայնավորով և նույն բաղաձայնով սկսվող բառեր

Բարդություն միջին

4
6. Ո՞ր գծապատկերն է ճիշտ

Բարդություն միջին

4
7. Ո՞ր տնակում են «բնակվում»

Բարդություն բարդ

6
8. Հաշվի՛ր ձայնավորների և բաղաձայնների քանակը

Բարդություն բարդ

6
9. Ո՞ր գծապատկերն է համապատասխանում

Բարդություն բարդ

6

Նյութեր ուսուցչի համար