Նշի՛ր՝ նկար-բառերից ո՞րն ունի երկու ձայնավոր հնչյուն: