Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. «Բռնի՛ր» ոսկե ձկնիկը

Բարդություն հեշտ

2
2. Ճի՞շտ է գրել Նարեկը

Բարդություն հեշտ

2
3. Քանի՞ վանկ կա

Բարդություն հեշտ

2
4. Վանկատի՛ր բառերը

Բարդություն միջին

4
5. Գրի՛ր առաջին ու վերջին վանկերը

Բարդություն միջին

4
6. Օգնի՛ր Կարմիր գլխարկին

Բարդություն միջին

3
7. Գրի՛ր միավանկ, բազմավանկ բառը

Բարդություն բարդ

5
8. Բառերը ճի՛շտ գրիր

Բարդություն բարդ

6
9. Տեղադրի՛ր աղյուսակում

Բարդություն բարդ

6

Ուսումնական ձեռնարկներ