Բառի մասին գաղափար տրվում է նախադասությունը վերուծելու և նրա բաղադրիչները դիտարկելու միջոցով: Բառն  ամենից առաջ ընկալվում է որպես նախադասության բաղադրիչ մաս, ապա՝ որպես որևէ կոնկրետ իմաստ արտահայտող առանձին լեզվական միավոր:  Ինչպես պատմության, նախադասության, այնպես էլ բառի մասին գաղափարը նույնպես տրվում է նկար-բառի և դրան համապատասխան գծապատկերի միջոցով: Նկար-բառն այն նկարն է, որի բովանդակությունը կարելի է արտահայտել մեկ բառով:
Այսպես.   
Օրինակ
բառ-bozhya_korovka.png- vverj ggc.jpg