Ուշադրություն
Այս բաժնի վարժությունները կնպաստեն ուշադրությունը մի առարկայի վրա ավելի կենտրոնացնելու, իր ուշադրության դաշտում մի քանի առարկա միաժամանակ պահելու և ուշադրությունը մի առարկայից մյուսին արագ տեղափոխելու ունակությունների զարգացմանը: Իսկ ուշադրության կենտրոնացման կարողության զարգացումը երեխայի ուսումնական արդյունավետ գործունեության կարևոր պայման է: