Որոշի՛ր՝ ինչպես կարելի է տրված բառը տողադարձել բոլոր հնարավոր ձևերով: Տողադարձի՛ր այն:
 
Նմուշ. վերարկու \(-\) վե-րարկու, վերար-կու
  
Բառերն իրարից անջատի՛ր տորակետով և բացատով:
 
պատանի\(-\)