Հետազոտվող երկլիցք իոնի 95 մոլ քանակով նմուշում պարունակվում է 1520 մոլ պրոտոն:
 
Որոշի՛ր.
 
1. Քանի՞ մոլ էլեկտրոն է պարունակվում նույն քանակով իոնի այդ նմուշում:
 
2. Որքա՞ն է համապատասխան ջրածնային միացության մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.