Երկու տարրերի ատոմների միջուկներում պրոտոնների թվերի գումարը 47 է, իսկ տարբերությունը՝ 23
 
Որոշի՛ր.
 
1. Ինչի՞ է հավասար փոքր կարգաթիվ ունեցող տարրի կարգաթիվը:
 
2. Որքա՞ն է էլեկտրոնների քանակը (մոլ) մեծ կարգաթիվ ունեցող տարրի իոնի 659 մոլ քանակով նմուշում:
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.