7-րդ դասարան

 1. Երևույթների և նյութերի ճանաչումը

  1. Մարմին և նյութ: Նյութերի հատկությունները

  2. Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ: Ֆիզիկական և քիմիական երևույթներ

 2. Քիմիայի հիմնական հասկացությունները

  1. Քիմիական տարր. Պարզ և բարդ նյութեր

  2. Ատոմ: Ատոմի զանգված

  3. Մոլեկուլ: Հարաբերական մոլեկուլային զանգված

 3. Ատոմի կառուցվածքը: Քիմիական տարրերի պարբերական համակարգը

  1. Քիմիական տարրերի պարբերական օրենքը և համակարգը

  2. Ատոմի կառուցվածքը: Էլեկտրոն և միջուկ

 4. Նյութի կառուցվածք: Քիմիական կապ

  1. Քիմիական կապ: Ատոմների էլեկտրաբացասականությունը

  2. Իոնային կապ: Բյուրեղավանդակներ՝ իոնային և մոլեկուլային

  3. Վալենտականություն: Օքսիդացման աստիճան

8-րդ դասարան

 1. Քանակաչափություն

  1. Նյութի քանակ: Մոլ: Մոլային զանգված

  2. Հաշվարկներ՝ նյութի քանակ և մոլային զանգված հասկացությունների կիրառմամբ

  3. Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը

  4. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 2. Նյութի գազային վիճակը

  1. Ավոգադրոյի օրենքը: Գազի մոլային ծավալ

  2. Գազի հարաբերական խտությունը: Գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգված

  3. Հաշվարկներ ըստ պինդ, հեղուկ և գազային նյութերի մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաների հավասարումների

 3. Թթվածին

  1. Թթվածին: Հասկացություն օքսիդների և հիմքերի մասին

  2. Մետաղների օքսիդներ՝ հիմնային օքսիդներ: Հիմքեր

  3. Մթնոլորտ: Օդի բաղադրությունը

 4. Ջրածին: Թթուներ և աղեր

  1. Ջրածին. Քիմիական տարր և պարզ նյութ

  2. Թթվային օքսիդներ: Թթուների ստացումը, կիրառությունը

 5. Ջուր: Լուծույթներ

  1. Ջուրը բնության մեջ: Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

  2. Լուծելիություն: Լուծված նյութի զանգվածային բաժին

  3. Լուծված նյութի մոլային կոնցենտրացիա

 6. Անօրգանական միացությունների դասերի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդում

  1. Օքսիդներ: Հիմքեր: Քիմիական հատկությունները

  2. Թթուներ: Դասակարգումը:Քիմիական հատկությունները

  3. Աղերի դասակարգումը: Ստացման եղանակները

9-րդ դասարան

 1. Էլեկտրոլիտային դիսոցում

  1. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ

  2. Իոնների հատկությունները

  3. Ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտներ

  4. Թթուների, հիմքերի ու աղերի դիսոցումը

  5. Իոնափոխանակման ռեակցիաներ

  6. Աղերի հիդրոլիզը

  7. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

 2. Ոչ մետաղներ` հալոգեններ

  1. Հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Հալոգենաջրածիններ: Հալոգենաջրածնային թթուներ

  3. Հալոգենների ստացումը: Դրանց միացությունների կիրառությունը

 3. Ոչ մետաղներ՝ VIA խմբի տարրերը

  1. Քալկոգենների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ծծումբ: Ծծմբաջրածնական թթու:

  3. Ծծմբի օքսիդներ: Ծծմբական թթու

 4. Ոչ մետաղներ՝ ազոտի ենթախումբ

  1. Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ազոտ: Ամոնիակ: Քիմիական հավասարակշռություն

  3. Ազոտի օքսիդները: Ազոտական թթու

  4. Ֆոսֆոր

 5. Ոչ մետաղներ՝ ածխածնի ենթախումբ

  1. Ածխածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ածխածին

  2. Ածխածնի օքսիդները: Ածխաթթու և կարբոնատներ

  3. Սիլիցիումը և նրա միացությունները

 6. Մետաղներ

  1. Մետաղների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ալկալիական մետաղներ

  3. Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ

  4. Ալյումին: Երկաթ

10-րդ դասարան

 1. Ատոմի կառուցվածքը

  1. Ատոմի կառուցվածքը և պարբերական օրենքը

  2. Իզոտոպներ: Զանգվածային թիվ-հարաբերական ատոմային զանգված

  3. Միջուկային ռեակցիաները տիեզերքում և Երկրի վրա

  4. Ատոմային օրբիտալ: Քվանտային թվեր

  5. Էլեկտրոնային շերտերի կառուցվածքը

  6. Պարբերական համակարգը և տարրերի հատկությունները

 2. Նյութի կառուցվածքը

  1. Քիմիական կապի տեսակները. իոնային կապ

  2. Կովալենտային կապի առաջացումը

  3. Կովալենտային կապի տեսակները և հատկությունները

  4. Վալենտականություն և օքսիդացման աստիճան

  5. Հիբրիդացում. մոլեկուլի տարածական կառուցվածքը

  6. Ջրածնային և մետաղային կապեր

 3. Նյութի պինդ, հեղուկ և գազային վիճակները

  1. Նյութի ֆիզիկական վիճակները: Մոլեկուլային և ոչ մոլեկուլային կառուցվածքով նյութեր

  2. Նյութի գազային վիճակի օրինաչափությունները

  3. Լուծույթներ, լուծույթների կոնցենտրացիա

  4. Մաքուր նյութեր և խառնուրդներ. խառնուրդների մաքրումը