Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Ծծմբի(IV) օքսիդի հետ փոխազդող նյութի ընտրություն

Բարդություն հեշտ

1
2. Նյութի մոլեկուլի ընտրությունը՝ ըստ ծծմբի օքսիդացման աստիճանի ծծմբական անհիդրիդում

Բարդություն հեշտ

2
3. Ավարտել տրված նյութի և ծծմբական թթվի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Անհայտ օքսիդի որոշում՝ ըստ նրան համապատասխանող թթվի հատկության

Բարդություն միջին

3
5. Քիմիական հավասարումներից ընտրել կատալիզատորի արկայությամբ ընթացող ռեակցիայի հավասարումը

Բարդություն միջին

3
6. Լուծվող սուլֆիդ պարունակող նյութերի զույգի ընտրություն՝ ըստ կրճատ իոնային հավասարման

Բարդություն միջին

4
7. Նոսր ծծմբական թթվի հետ չփոխազդող նյութի ընտրություն

Բարդություն բարդ

7
8. Մետաղի և խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցության հետևանքով անջատված գազի ծավալի որոշում

Բարդություն բարդ

6
9. Ծծմբական թթվի զանգվածի և մոլային կոնցենտրացիայի որոշումը

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար