1. Էլեկտրոլիտային դիսոցում

    1. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ

    2. Իոնների հատկությունները

    3. Ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտներ

    4. Թթուների, հիմքերի ու աղերի դիսոցումը

    5. Իոնափոխանակման ռեակցիաներ

    6. Աղերի հիդրոլիզը

    7. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

  2. Ոչ մետաղներ` հալոգեններ

    1. Հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը

    2. Հալոգենաջրածիններ: Հալոգենաջրածնային թթուներ

    3. Հալոգենների ստացումը: Դրանց միացությունների կիրառությունը

  3. Ոչ մետաղներ՝ VIA խմբի տարրերը

    1. Քալկոգենների ընդհանուր բնութագիրը

    2. Ծծումբ: Ծծմբաջրածնական թթու:

    3. Ծծմբի օքսիդներ: Ծծմբական թթու

  4. Ոչ մետաղներ՝ ազոտի ենթախումբ

    1. Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը

    2. Ազոտ: Ամոնիակ: Քիմիական հավասարակշռություն

    3. Ազոտի օքսիդները: Ազոտական թթու

    4. Ֆոսֆոր

  5. Ոչ մետաղներ՝ ածխածնի ենթախումբ

    1. Ածխածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ածխածին

    2. Ածխածնի օքսիդները: Ածխաթթու և կարբոնատներ

    3. Սիլիցիումը և նրա միացությունները

  6. Մետաղներ

    1. Մետաղների ընդհանուր բնութագիրը

    2. Ալկալիական մետաղներ

    3. Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ

    4. Ալյումին: Երկաթ