1. Էլեկտրոլիտային դիսոցում

  1. Էլեկտրոլիտներ և ոչ էլեկտրոլիտներ

  2. Իոնների հատկությունները

  3. Ուժեղ և թույլ էլեկտրոլիտներ

  4. Թթուների, հիմքերի ու աղերի դիսոցումը

  5. Իոնափոխանակման ռեակցիաներ

  6. Աղերի հիդրոլիզը

  7. Օքսիդավերականգնման ռեակցիաներ

 2. Ոչ մետաղներ` հալոգեններ

  1. Հալոգենների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Հալոգենաջրածիններ: Հալոգենաջրածնային թթուներ

  3. Հալոգենների ստացումը: Դրանց միացությունների կիրառությունը

 3. Ոչ մետաղներ՝ VIA խմբի տարրերը

  1. Քալկոգենների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ծծումբ: Ծծմբաջրածնական թթու:

  3. Ծծմբի օքսիդներ: Ծծմբական թթու

 4. Ոչ մետաղներ՝ ազոտի ենթախումբ

  1. Ազոտի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ազոտ: Ամոնիակ: Քիմիական հավասարակշռություն

  3. Ազոտի օքսիդները: Ազոտական թթու

  4. Ֆոսֆոր

 5. Ոչ մետաղներ՝ ածխածնի ենթախումբ

  1. Ածխածնի ենթախմբի ընդհանուր բնութագիրը: Ածխածին

  2. Ածխածնի օքսիդները: Ածխաթթու և կարբոնատներ

  3. Սիլիցիումը և նրա միացությունները

 6. Մետաղներ

  1. Մետաղների ընդհանուր բնութագիրը

  2. Ալկալիական մետաղներ

  3. Բերիլիում, մագնեզիում և հողալկալիական մետաղներ

  4. Ալյումին: Երկաթ