1. Քանակաչափություն

  1. Նյութի քանակ: Մոլ: Մոլային զանգված

  2. Հաշվարկներ՝ նյութի քանակ և մոլային զանգված հասկացությունների կիրառմամբ

  3. Նյութի զանգվածի պահպանման օրենքը

  4. Քիմիական ռեակցիաների տեսակները

 2. Նյութի գազային վիճակը

  1. Ավոգադրոյի օրենքը: Գազի մոլային ծավալ

  2. Գազի հարաբերական խտությունը: Գազային խառնուրդի միջին մոլային զանգված

  3. Հաշվարկներ ըստ պինդ, հեղուկ և գազային նյութերի մասնակցությամբ ընթացող ռեակցիաների հավասարումների

 3. Թթվածին

  1. Թթվածին: Հասկացություն օքսիդների և հիմքերի մասին

  2. Մետաղների օքսիդներ՝ հիմնային օքսիդներ: Հիմքեր

  3. Մթնոլորտ: Օդի բաղադրությունը

 4. Ջրածին: Թթուներ և աղեր

  1. Ջրածին. Քիմիական տարր և պարզ նյութ

  2. Թթվային օքսիդներ: Թթուների ստացումը, կիրառությունը

 5. Ջուր: Լուծույթներ

  1. Ջուրը բնության մեջ: Ջրի ֆիզիկական և քիմիական հատկությունները

  2. Լուծելիություն: Լուծված նյութի զանգվածային բաժին

  3. Լուծված նյութի մոլային կոնցենտրացիա

 6. Անօրգանական միացությունների դասերի վերաբերյալ գիտելիքների ամրապնդում

  1. Օքսիդներ: Հիմքեր: Քիմիական հատկությունները

  2. Թթուներ: Դասակարգումը:Քիմիական հատկությունները

  3. Աղերի դասակարգումը: Ստացման եղանակները