Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Ծծմբի(IV) օքսիդ Իմանալ ծծմբի(IV) օքսիդի մոլեկուլի կառուցվածքը, ստացումը և հատկությունները
2. Ծծմբի(VI) օքսիդ Իմանալ ծծմբի(IV) օքսիդի ստացումը և հատկությունները
3. Ծծմբական թթվի ֆիզիկական հատկությունները և արտադրությունը Իմանալ ծծմբական թթվի ֆիզիկական հատկությունները և արտադրության փուլերը
4. Ծծմբական թթվի քիմիական հատկությունները Իմանալ խիտ և նոսր ծծմբական թթվի հատկությունները
5. Խիտ ծծմբական թթվի հատկությունները Իմանալ խիտ ծծմբական թթվի հատկությունները

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Ծծմբի(IV) օքսիդի հետ փոխազդող նյութի ընտրություն 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի(IV) օքսիդի վերաբերյալ: Կարողանալ տրված շարքից ընտրել նշված օքսիդի հետ փոխազդող նյութի բանաձևը
2. Նյութի մոլեկուլի ընտրությունը՝ ըստ ծծմբի օքսիդացման աստիճանի ծծմբական անհիդրիդում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի(VI) օքսիդի և նրան համապատասխանող թթվի վերաբերյալ: Իմանալ օքսիդում ծծմբի ցուցադրած օքսիդացման աստիճանը
3. Ավարտել տրված նյութի և ծծմբական թթվի փոխազդեցության ռեակցիայի հավասարումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները նոսր ծծմբական թթվի քիմիական ռեակցիաների վերաբերյալ: Կրկնել թթուների ընդհանուր հատկությունները: Ամրապնդել ռեակցիաների հավասարումները կազմելու կարողությունը
4. Անհայտ օքսիդի որոշում՝ ըստ նրան համապատասխանող թթվի հատկության 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի օքսիդների վերաբերյալ: Կարողանալ՝ ըստ օքսիդ առաջացնող տարրի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևի և օքսիդին համապատասխանող թթվի հատկության, որոշել օքսիդի բանաձևը, կազմել պարզ նյութի այրումից օքսիդի ստացման ռեակցիայի հավասարումը և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ
5. Քիմիական հավասարումներից ընտրել կատալիզատորի արկայությամբ ընթացող ռեակցիայի հավասարումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծումբի և նրա միացությունների վերաբերյալ: Կարողանալ համակարգել գիտելիքները և տրված հավասարումներից ընտրել կատալիզատորի արկայությամբ ընթացող ռեակցիայի հավասարումը: Կրկնել օքսիդա-վերականգման ռեակցիաները: Ամրապնդել խնդիր լուծելու ունակությունը
6. Լուծվող սուլֆիդ պարունակող նյութերի զույգի ընտրություն՝ ըստ կրճատ իոնային հավասարման 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբաջրածնի ստացման եղանակների վերաբերյալ: Կրկնել սուլֆիդների հատկությունները, էլեկտրոլիտային դիսոցման տեսությունը: Կարողանալ տրված նյութերի զուեգերից ընտրել նյութերի զույդը՝ ըստ նրանց միջև ընթացող ռեակցիայի կրճատ իոնափոխանակման հավասարման:Կատարել պահանջվող հաշվակներ:
7. Նոսր ծծմբական թթվի հետ չփոխազդող նյութի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 7Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբական (նոսր և խիտ) թթվի հատկությունների վերաբերյալ: Իմանալ մետաղների և ծծմբական թթվի փոխազդեցության կանոննները: Կարողանալ կազմել ռեակցիայի հավասարունը, որոշել օքսիդիչ ու վերականգնիչ նյութերը և կատարել համապատասխան հաշվարկներ: Կրկնել օքսիդա-վերականգման ռեակցիաները
8. Մետաղի և խիտ ծծմբական թթվի փոխազդեցության հետևանքով անջատված գազի ծավալի որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները խիտ ծծմբական թթվի հատկությունների վերաբերյալ
9. Ծծմբական թթվի զանգվածի և մոլային կոնցենտրացիայի որոշումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբական թթվի վերաբերյալ (սուլֆատ իոնի հայտաբերում): Կրկնել մոլային կոնցենտրացիա հասկացությունը: Կարողանալ որոշել ծծմբական թթվի զանգվածը լուծույթում, որը ստացվում է երկու տարբեր ծավալներով և կոնցենտրացիաներով թթու պարունակող լուծույթներ իրար խառնելիս

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք ծծմբի օքսիդների և ծծմբական թթվի վերաբերյալ 00:08:00 հեշտ 6Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի(IV) օքսիդի վերաբերյալ: Կարողանալ տրված շարքից ընտրել նշված օքսիդի հետ փոխազդող նյութի բանաձևը: Ստուգել սովորողների գիտելիքները նոսր ծծմբական թթվի քիմիական ռեակցիաների վերաբերյալ: Կրկնել թթուների ընդհանուր հատկությունները: Ամրապնդել ռեակցիաների հավասարումները կազմելու կարողությունը

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք ծծմբի օքսիդների և ծծմբական թթվի վերաբերյալ 00:17:00 միջին 9Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի(VI) օքսիդի և նրան համապատասխանող թթվի վերաբերյալ: Իմանալ օքսիդում ծծմբի ցուցադրած օքսիդացման աստիճանը: Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբի օքսիդների վերաբերյալ: Կարողանալ՝ ըստ օքսիդ առաջացնող տարրի ատոմի էլեկտրոնային բանաձևի և օքսիդին համապատասխանող թթվի հատկության, որոշել օքսիդի բանաձևը, կազմել պարզ նյութի այրումից օքսիդի ստացման ռեակցիայի հավասարումը և կատարել անհրաժեշտ հաշվարկներ
2. Ստուգողական աշխատանք ծծմբի օքսիդների և ծծմբական թթվի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 25Մ. Ստուգել սովորողների գիտելիքները ծծմբական (նոսր և խիտ) թթվի հատկությունների վերաբերյալ: Իմանալ մետաղների և ծծմբական թթվի փոխազդեցության կանոննները: Կարողանալ կազմել ռեակցիայի հավասարունը, որոշել օքսիդիչ ու վերականգնիչ նյութերը և կատարել համապատասխան հաշվարկներ: Կրկնել օքսիդավերականգման ռեակցիաները