Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պարբերական համակարգի կառուցվածքը և տարրերի հատկությունները

Բարդություն հեշտ

1
2. Վալենտային էլեկտրոնների անցումը տրված միացության որոշակի ատոմում

Բարդություն հեշտ

1
3. Տարրերի աոոմային շառավիղների, իոնացման էերգիայի և էլեկտրաբացասականության համեմատումը

Բարդություն հեշտ

2
4. Տարրերի հատկությունների փոփոխությունը խմբերում և պարբերություններում

Բարդություն հեշտ

2
5. Հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունների համեմատումը

Բարդություն միջին

3
6. Օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվային հատկությունների համեմատումը

Բարդություն միջին

3
7. Իոններին համապատասխանող ատոմների շառավիղների համեմատումը

Բարդություն միջին

4
8. Պարբերությունում առավել ուժեղ մետաղի և ոչ մետաղի ընտրություն

Բարդություն բարդ

5
9. VII Խմբի գլխավոր ենթախմբի HR տիպի թթուների համեմատումը

Բարդություն բարդ

6
10. Մեծ պարբերությունների նույն խմբի տարրերի կարգաթվերի տարբերության որոշում

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար