Մեթոդական հանձնարարականներ

Տեսություն

Թիվ Անվանումը Նկարագրություն
1. Պարբերական համակարգը և տարրերի հատկությունները Կարողանալ բացատրել տարրերի հատկությունների փոփոխության պարբերականությունը ատոմների արտաքին էլեկտրոնային շերտի կառուցվածքի պարբերական կրկնությամբ

Առաջադրանքներ

Թիվ Անվանումը Տիպը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Պարբերական համակարգի կառուցվածքը և տարրերի հատկությունները 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ ընտրել բացակայող ճիշտ բառը կամ բառերը պարբերական համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ՝ տրված նախադասության մեջ
2. Վալենտային էլեկտրոնների անցումը տրված միացության որոշակի ատոմում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 1Մ. Կարողանալ որոշել որոշակի տարրի ատոմի վալենտային էլեկտրոնների անցումը հիմնական վիճակից գրգռված վիճակին՝ տրված միացության առաջացման ժամանակ
3. Տարրերի աոոմային շառավիղների, իոնացման էերգիայի և էլեկտրաբացասականության համեմատումը 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել տարրերի ատոմային շառավիղները, իոնացման էներգիաները, էլեկտրաբացասականությունները՝ ըստ տարրերի պարբերական համակարգում դրանց դիրքի
4. Տարրերի հատկությունների փոփոխությունը խմբերում և պարբերություններում 1 տեսակ - ճանաչողական հեշտ 2Մ. Կարողանալ համեմատել տարրերի, դրանց համապատասխանող օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվահիմնային հատկությունները՝ ըստ պարբերական համակարգում տարրերի գրաված դիրքի
5. Հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունների համեմատումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ համեմատել հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունները՝ ելնելով համապատասխան մետաղների դիրքից տարրերի պարբերական համակարգում
6. Օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվային հատկությունների համեմատումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 3Մ. Կարողանալ համեմատել օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվային հատկությունները՝ ելնելով պարբերական համակարգում համապատասխան տարրերի գրաված դիրքից
7. Իոններին համապատասխանող ատոմների շառավիղների համեմատումը 2 տեսակ - մեկնաբանական միջին 4Մ. Կարողանալ համեմատել տրված իոններին համապատասխանող ատոմների շառավիղները՝ ելնելով պարբերական համակարգում դրանց դիրքից
8. Պարբերությունում առավել ուժեղ մետաղի և ոչ մետաղի ընտրություն 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 5Մ. Կարողանալ ընտրել տվյալ պարբերության առավել ուժեղ մետաղը և ոչ մետաղը, կազմել երկտարր միացության բանաձևը, գրել ռեակցիաների հավասարումներ և կատարել զանազան հաշվարկներ
9. VII Խմբի գլխավոր ենթախմբի HR տիպի թթուների համեմատումը 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ համեմատել HR տիպի թթուների ուժը, գրել դրանց ամոնիումային աղերի և ալկալու միջև ընթացող ռեակցիաների հավասարումները, հաշվել անջատված գազի ծավալը՝ օգտվելով արծաթի հալոգենիդների լուծելիություններից, կատարել հաշվարկներ
10. Մեծ պարբերությունների նույն խմբի տարրերի կարգաթվերի տարբերության որոշում 3 տեսակ - վերլուծական բարդ 6Մ. Կարողանալ որոշել մեծ պարբերության նույն խմբի տարրերի կարգաթվերի տարբերությունը, գրել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումներ դրանց և դրանց միացությունների միջև, կատարել զանազան հաշվարկներ

Թեստեր

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Վարժանք պարբերական համակարգը և տարրերի հատկությունները թեմայի վերաբերյալ 00:10:00 հեշտ 6Մ. *Կարողանալ ընտրել բացակայող ճիշտ բառը կամ բառերը պարբերական համակարգի կառուցվածքի վերաբերյալ տրված նախադասության մեջ. *Կարողանալ համեմատել տարրերի ատոմային շառավիղները, իոնացման էներգիաները, էլեկտրաբացասականությունները՝ ըստ տարրերի պարբերական համակարգում դրանց դիրքի. *Կարողանալ համեմատել հիդրօքսիդների հիմնային հատկությունները՝ ելնելով համապատասխան մետաղների դիրքից տարրերի պարբերական համակարգում

Ստուգողական թեստեր (աշակերտներին հասանելի չէ):

Թիվ Անվանումը Խորհուրդ տրվող ժամանակը Բարդությունը Միավորներ Նկարագրություն
1. Տնային աշխատանք պարբերական համակարգը և տարրերի հատկությունները թեմայի վերաբերյալ 00:20:00 միջին 11Մ. *Կարողանալ որոշել որոշակի տարրի ատոմի վալենտային էլեկտրոնների անցումը հիմնական վիճակից գրգռված վիճակին՝ տրված միացության առաջացման ժամանակ. *Կարողանալ համեմատել օքսիդների և հիդրօքսիդների թթվային հատկությունները՝ ելնելով պարբերական համակարգում համապատասխան տարրերի գրաված դիրքից. *Կարողանալ ընտրել տվյալ պարբերության առավել ուժեղ մետաղը և ոչ մետաղը, կազմել երկտարր միացության բանաձևը, գրել ռեակցիաների հավասարումներ և կատարել զանազան հաշվարկներ
2. Ստուգողական աշխատանք պարբերական համակարգը և տարրերի հատկությունները թեմայի վերաբերյալ 00:25:00 բարդ 22Մ. *Կարողանալ համեմատել տրված իոններին համապատասխանող ատոմների շառավիղները՝ ելնելով պարբերական համակարգում դրանց դիրքից. *Կարողանալ համեմատել HR տիպի թթուների ուժը, գրել դրանց ամոնիումային աղերի և ալկալու միջև ընթացող ռեակցիաների հավասարումները, հաշվել անջատված գազի ծավալը՝ օգտվելով արծաթի հալոգենիդների լուծելիություններից, կատարել հաշվարկներ. *Կարողանալ որոշել մեծ պարբերության նույն խմբի տարրերի կարգաթվերի տարբերությունը, գրել համապատասխան ռեակցիաների հավասարումներ դրանց և դրանց միացությունների միջև, կատարել զանազան հաշվարկներ