Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Համառոտ գրության ձևով էլեկտրոնային բանաձև-կարգաթիվ

Բարդություն հեշտ

1
2. Չզույգված էլեկտրոնների թվի որոշում՝ ըստ տարրի անվանման

Բարդություն հեշտ

2
3. Հիմնական և գրգռված վիճակներում ատոմի կենտ էլեկտրոնների թիվը

Բարդություն հեշտ

2
4. Իոնի էլեկտրոնային բանաձևի որոշում՝ ըստ տարրի նշանի

Բարդություն հեշտ

2
5. Էլեկտրոնների քանակի որոշում` ըստ օքսիդում առկա տարրի էլեկտրոնային բանաձևի

Բարդություն միջին

3
6. Իոնային միացության կատիոնի և անիոնի էլեկտրոնային բանաձևերի ընտրություն

Բարդություն միջին

3
7. Թթվի բանաձևի արտածում՝ ըստ էլեկտրոնների թվի և աղի զանգվածի հաշվարկի

Բարդություն միջին

4
8. Տարրի որոշում՝ ըստ ատոմի գրգռված վիճակի էլեկտրոնային բանաձևի

Բարդություն բարդ

5
9. Էլեկտրոնային բանաձի միջոցով նյութի նույնականացում, հաշվարկներ

Բարդություն բարդ

6
10. Ալկալու բացահայտումն՝ ըստ մոլեկուլում առկա էլեկտրոնների թվի

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար