Տարրի ատոմի գրգռված վիճակին համապատասխանում է հետևյալ էլեկտրոնային բանաձևը՝
 
1s22s22p63s13p3
 
Այդ տարրին համապատասխանող պարզ նյութի 0.43 մոլ քանակով նմուշը լուծել են միաթթու ալկալու ջրային լուծույթում և ստացել աղի լուծույթ:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է ստացված աղի զանգվածը (գ), եթե ալկալու մեկ մոլում առկա է 28 մոլ էլեկտրոն:
 
2. Որքա՞ն է անջատված գազի ծավալը (լ,ն.պ.):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.