Հետևյալ էլեկտրոնային բանաձևերից ո՞րն է համապատասխանում RO ընդհանուր բանաձևով օքսիդում առկա R տարրի հիմնական վիճակում գտնվող ատոմին:
 
1.1s22s22p4,
2.1s22s22p63s1,
3.1s22s22p63s2,
4.1s22s22p63s23p1,
5.1s22s22p63s23p6
 
Պատասխանում գրիր՝
 
1. Ճիշտ ընտրած էլեկտրոնային բանաձևի համարը:
 
2. Օքսիդի 3.82 մոլ քանակով նմուշում առկա բոլոր էլեկտրոնների գումարային քանակը (մոլ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.