Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Նյութերի և ֆիզիկական մարմինների տարբերակում

Բարդություն հեշտ

1
2. Անվտանգության տեխնիկայի կանոնների իմացության ստուգում

Բարդություն հեշտ

1
3. Նյութի ագրեգատային վիճակի որոշում

Բարդություն հեշտ

1
4. Քիմիական սարքավորումները ճանաչում

Բարդություն հեշտ

1
5. Որոշել, թե ո՞ր նյութից է նպատակահարմար պատրաստել ֆիզիկական մարմինը

Բարդություն միջին

3
6. Տարբերակել բնական և ձեռակերտ նյութերը

Բարդություն միջին

3
7. Կարողանալ տարբերակել զգայարաններով որոշվող ֆիզիկական հատկությունը

Բարդություն միջին

3
8. Մարմինների և նյութերի վերաբերյալ պնդումների հաստատում կամ հերքում

Բարդություն միջին

2
9. Օրգանական և անօրգանական նյութերի տարբերակում

Բարդություն բարդ

4
10. Նյութի հատկության որոշումը դիտարկմամբ և փորձով

Բարդություն բարդ

7
11. Նյութի և ֆիզիկական մարմնի տարբերակում

Բարդություն բարդ

5
12. Կենդանի և անկենդան բնություն մասերի տարբերակում

Բարդություն բարդ

5

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար