Տեսություն

Առաջադրանքներ

1. Պակասող բառերի լրացում նախադասության մեջ

Բարդություն հեշտ

1
2. Ատոմի կորցրած կամ ձեռք բերած էլեկտրոնների թվի որոշում՝ իոն գոյանալիս

Բարդություն հեշտ

1
3. Իոնի լիցքի խտության համեմատումը՝ ըստ շառավղի և լիցքի մեծության

Բարդություն հեշտ

2
4. Նույնանուն իոն ունեցող իոնային միացությունների բյուրեղավանդակի էներգիայի համեմատում

Բարդություն հեշտ

2
5. Իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ էլեկտրոնային թաղանթների կառուցվածքի

Բարդություն միջին

3
6. Իոնային միացությունների դիսոցումից ստացված իոնների քանակի հաշվարկ

Բարդություն միջին

4
7. Իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ վերջանյութի բնութագրի

Բարդություն միջին

4
8. Գունավոր իոնային միացության ընտրություն՝ ըստ քիմիական հատկությունների

Բարդություն բարդ

5
9. Իոնային միացությունների ընտրություն՝ նյութերի տրված շարքից, և հաշվարկներ

Բարդություն բարդ

5
10. Պարզ իոններից կազմված իոնային միացության ընտրություն և հաշվարկներ

Բարդություն բարդ

6

Թեստեր

Նյութեր ուսուցչի համար