Հետևյալ զույգ իոններից՝ K+,Li+ ո՞րն ունի լիցքի առավել մեծ խտությունը՝ միավոր մակերևույթին բաժին ընկնող լիցքի արժեքը:
 
Որպես պատասխան մուտքագրի՛ր քո ընտրած իոնին համապատասխան օքսիդի քիմիական բանաձևը:
 
Պատասխան՝ iii