Հետևյալ իոնային միացություններից՝ NaCl,NaF,KF,MgCl2 մեկում կատիոնի և անիոնի էլեկտրոնային թաղանթներում առկա են հավասար թվով էլեկտրոններ:
 
Նշված միացության 3.65 մոլ քանակով նմուշը լուծել են որոշակի ծավալով ջրում և ստացել \(1000\) գրամ լուծույթ:
 
Հաշվի՛ր.
 
1. Որքա՞ն է քո ընտրած միացության մոլային զանգվածը (գ/մոլ):
 
2. Որքա՞ն է միացության զանգվածային բաժինը (%) ստացված լուծույթում (պատասխանը գրի՛ր հազարերորդական թվի ճշտությամբ):
 
Պատասխան 1.
 
Պատասխան 2.