Մետաղային և իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող ո՞ր զույգի նյութերը կփոխազդեն միմյանց հետ՝ համապատասխան պայմաններում:
 
 
Գրի՛ր համապատասխան ռեակցիայի հավասարումը և հաշվի՛ր իոնային բյուրեղավանդակ ունեցող վերջանյութ-ի զանգվածը (գ), եթե փոխազդել է 0.17 մոլ քանակով մետաղային բյուրեղավանդակ ոնեցող ելանյութ:
 
Պատասխան՝