Համապատասխանեցրու՛ քիմիական կապի տեսակը՝ տրված աղյուսակի առաջին սյունակից, քիմիական միացությունների բանաձևերի հետ՝ երկրորդ սյունակից:
 
IIIա.միայն իոնային1.KClO3բ.միայն կովալենտային2.KClգ.և՛ իոնային,և՛ կովալենտային3.O3
 
Պատասխանը ներկայացրու՛ եռանիշ թվի ձևով՝ ա, բ, գ տառերի հաջորդականությանը համապատասխան:
  
Պատասխան՝