Screenshot_1.png
Չեզոք աղերը կազմված են մետաղի ատոմներից ու մետաղի ատոմով տեղակալվելու ընդունակ ջրածնի ատոմներ չպարունակող թթվային մնացորդից։
Տարբեր մետաղների չեզոք աղերի օրինակներ՝
 
Աղի անվանումը Աղի բանաձը
Նատրիումի նիտրատNaNO3
Կալցիումի կարբոնատCaCO3
Նիկելի (\(II\)) սուլֆատ
NiSO4
Կոբալտի (\(II\)) սուլֆատCoSO4
 
download.jpg 
 
նիկելի (\(II\)) սուլֆատը և նրա լուծույթը
 
images (2).jpg download (2).jpg
                         
               կոբալտի (\(II\)) սուլֆատը և նրա լուծույթը
Թթու աղերը կազմված են մետաղի ատոմներից ու մետաղի ատոմով դեռևս տեղակալվելու ընդունակ ջրածնի ատոմներ պարունակող թթվային մնացորդից։
Թթու աղերը բազմահիմն թթուների ոչ լրիվ չեզոքացման արգասիքներն են։
Օրինակ՝
 
H2SO3+NaOH=NaHSO3+H2O
 
Թթու աղերն անվանակարգելիս թթվային մնացորդի անվանմանն ավելացվում է «հիդրո» նախածանցը:
 
Որոշ թթու աղերի օրինակներ.
 
Աղի անվանումըԱղի բանաձևը
Նատրիումի հիդրոսուլֆատNaHSO4
Կալիումի հիդրոֆոսֆատK2HPO4
Ամոնիումի երկհիդրոֆոսֆատ(NH4)H2P O4
Կալցիումի հիդրոկարբոնատCa(HCO3)2

Screenshot_3.png  Screenshot_6.png
 
   նատրիումի հիդրոսուլֆիդը՝  NaHS և նրա լուծույթը
Աղբյուրները
Լ.Ա. Սահակյան, Ք.Հ. Բդոյան «Քիմիա 8» Երևան 2014