Բնագրից դու՛րս գրիր \(3\)-ական գոյական, ածական և դերանուն:
 
գոյականածականդերանուն