Բարդության աստիճանը
00:05:00
1. Մարդկային ռասաներ 1Մ.
2. Սեռատարիքային բուրգ 4Մ.
3. Տարազների նկարներ 4Մ.