Ա երկրի բնակչության թիվն 98000000 է, իսկ տարածքը` 3590000 կմ²:
Բ երկրի բնակչությունն 2800000 է, տարածքը՝350000 կմ²:
 
Որոշել, թե ո՞ր երկրին ավելի խտաբնակ կլինի \(1\) տարի անց, եթե Ա երկիր ներգաղթել են 56000 մարդ, իսկ Բ երկիր՝ 29600 մարդ:
  
Թվերը կլորացնել տասնորդական թվի ճշտությամբ:
  
ա. Հաշվել Ա երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց.   մարդ
 
բ. Հաշվել Ա երկրի բնակչության միջին խտությունը.   մարդ/կմ²
 
գ. Հաշվել Բ երկրի բնակչության թիվը \(1\) տարի անց.    մարդ
 
դ. Հաշվել Բ երկրի բնակչության միջին խտությունը.   մարդ/կմ ²
 
ե. Որոշե՛լ, թե ո՞ր երկիրն ավելի խտաբնակ կլինի \(1\) տարի անց` :