Ելնելով ՀՆԱ ցուցանիշի ստորև բերված աղյուսակի տվյալներից՝ հաշվարկիր տվյալ երկրի ոչ նյութական արտադրության ոլորտի ՀՆԱ գումարային ցուցանիշը:
 
Պատասխան՝  մլն դրամ:
 
GDP calculation excercise6.jpg