Հայտնի է, որ պետության վարչական բաժանման սկզբունքները տարբեր երկրներում տարբեր են: Վերլուծական հմտություններ դրսևորելով՝ որոշիր ճիշտ պատասխանը.
 
Տրվածներից ո՞րը ՀՀ մարզերի առանձնացման սկզբունք չէ (պատասխանում գրել միայն համապատասխան տառը՝ Ա, Բ կամ Գ).

Ա. Ունենա այնպիսի մեծություն, որի կառավարումը դյուրին կլինի,
Բ. Ունենա միատարր ազգային կազմ,
Գ. Ունենա զարգացման բավարար տնտեսական և մշակութային ներուժ