Տարածքի մակերեսը շուրջ  90000 կմ² է, այդ տարածքում գետերի ընդհանուր երկարությունը 28000 կմ: Որոշել գետային ցանցի միջին խտությունը յուրաքանչյուր կմ²-ի հաշվարկով (կլորացնել մինչև հարյուրերորդականը):
  
Պատասխան՝